ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ภาษาไทย) บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ภาษาอังกฤษ) Sermsang Power Corporation Public Company Limited
ประกอบธุรกิจ การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นทั้งในและต่างประเทศ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 325/14 ถนนหลานหลวง แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เลขทะเบียนบริษัท 0107560000010
Home Page www.sermsang.com
โทรศัพท์ 0-2628-0991-2
โทรสาร 0-2628-0993