รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ สรุปได้ดังนี้

รายชื่อบริษัทย่อย ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ
  จำนวนหุ้น
(หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
จำนวนหุ้น
(หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด (“PME”) 1 276,650,000 40.0 276,650,000 30.0
Unity I. Capital Limited (“UNITY”) 2 242,070,000 35.0 196,070,000 21.3
นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 69,162,200 10.0 69,162,200 7.5
นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล 34,581,000 5.0 34,581,000 3.8
นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 34,580,900 5.0 34,580,900 3.8
นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 34,580,900 5.0 34,580,900 3.8
รวม 691,625,000 100.0 645,625,000 70.0
บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ - - 276,375,000 30.0
รวมทั้งสิ้น 691,625,000 100.0 922,000,000 100.0
หมายเหตุ:
  1. PME เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล และ นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล ในสัดส่วนร้อยละ 28.0 24.0 24.0 และ 24.0 ตามลำดับ
  2. UNITY เป็นบริษัทที่จัดตั้งในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยมีผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล และ นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล ในสัดส่วนร้อยละ 28.0 24.0 24.0 และ 24.0 ตามลำดับ