รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด 276,650,000 30.01
2. UNITY I.CAPITAL LIMITED 150,070,000 16.28
3. นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 69,422,200 7.53
4. น.ส.ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล 35,489,300 3.85
5. นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 34,600,900 3.75
6. นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 34,580,900 3.75
7. I. CAPITAL LIMITED 24,000,000 2.60
8. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 22,000,000 2.39
9. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 10,000,000 1.08
10. นายสิทธิชัย ดวงดุษดี 9,100,000 0.99