ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

  2557 2558 2559 2560
งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)        
สินทรัพย์รวม 3,058.6 3,624.9 4,962.6 8,269.8
หนี้สินรวม 2,627.3 2,831.2 3,665.8 4,848.2
ส่วนของผู้ถือหุ้น 431.2 793.7 1,296.8 3,421.7
งบกำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)        
รายได้จากการขายไฟฟ้า   846.2 869.2 871.7
รายได้รวม 0.9 852.6 876.7 877.1
กำไรสุทธิ (30.2) 498.5 447.4 334.6
กำไรสุทธิ (ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) (30.2) 67.2 448.6 339.8
กำไรจากการดำเนินการหลังปรับปรุง (Adjusted Operating Profit)   495.3 487.2 472.1
อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)        
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (1.7) 14.9 10.4 5.1%*
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (7.4) 81.4 42.8 14.2%*

* คำนวณโดยวิธีปรับค่าให้เป็นรายปี (Annualize)