ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

  2557 2558 2559 30 กันยายน 2560
งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)        
สินทรัพย์รวม 3,058.6 3,624.9 4,962.6 7,698.5
หนี้สินรวม 2,627.3 2,831.2 3,665.8 4,386.9
ส่วนของผู้ถือหุ้น 431.2 793.7 1,296.8 3,311.6
งบกำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)        
รายได้รวม 0.9 852.6 876.7 668.2
กำไรสุทธิ (30.2) 498.5 447.4 264.7
กำไรสุทธิ (ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) (30.2) 67.2 448.6 267.0
อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)        
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (1.7) 14.9 10.4 5.6%*
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (7.4) 81.4 42.8 15.3%*

* คำนวณโดยวิธีปรับค่าให้เป็นรายปี (Annualize)