ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

  2557 2558 2559 มีนาคม 2560
งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)        
สินทรัพย์รวม 3,058.0 3,624.9 4,962.6 5,473.6
หนี้สินรวม 2,626.9 2,831.2 3,665.8 4,064.9
ส่วนของผู้ถือหุ้น 431.2 793.7 1,296.8 1,408.8
งบกำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)        
รายได้รวม 0.9 852.6 876.7 218.4
กำไรสุทธิ (30.2) 498.5 447.4 101.7
อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)        
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (1.7) 14.9 10.4 7.8*
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (7.4) 81.8 42.8 30.1*

* คำนวณโดยวิธีปรับค่าให้เป็นรายปี (Annualize)